DOM MODLITWY
WROCŁAW 24/7
Adoracja Boga - czyli: «Ja cię uwolnię, a ty Mnie uwielbisz» (Ps 50:15)
Jaki jest Bóg? Kim dla mnie jest Bóg? Kim jesteśmy dla Boga Nasze serca dla Boga Modlitwa przebłagania
Jaki jest Bóg?
Bogiem wszelkiej mądrościDn 2:20-23Niech będzie błogosławione Twoje imię przez wszystkie wieki wieków! Bo mądrość i moc są Twoim przymiotem. To Ty zmieniasz okresy i czasy, usuwasz królów i ustanawiasz królów, udzielasz mędrcom mądrości, a wiedzy rozumnym.
Ty odsłaniasz to, co niezgłębione i ukryte, i znasz to, co spowite w ciemność, a światłość mieszka u Ciebie. Ciebie, Boże moich przodków, uwielbiam i sławię.
Kol 2:3Bo w Tobie wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte.
Dobry i Szczodry2 Kor 1:20Albowiem ile tylko Twoich obietnic, w Tobie wszystkie są tak. Dlatego też przez Ciebie wypowiada się nasze Amen Bogu na chwałę.
2 P 1:3Tak samo Twoja Boska wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością.
J 16:24Ty Jezu nam powiedziałeś, że jeżeli będziemy prosili, to otrzymamy, aby nasza radość była pełna.
Jk 1:17Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ciebie Ojcze świateł, u Ciebie nie ma przemiany ani cienia zmienności.
Ps 103:5Ty moje dni nasycasz dobrami: odnawia się młodość moja jak orła.
Ps 107:9Bo Ty nasycasz tego, który jest zgłodniały, i łaknącego napełniasz dobrami.
Ps 130:7U Ciebie bowiem jest łaskawość i obfite u Ciebie odkupienie.
Ps 31:20Jakże jest wielka Twoja dobroć, którą zachowujesz dla tych, co się boją Ciebie, i okazujesz tym, co w Tobie szukają ucieczki na oczach synów ludzkich.
Ps 34:8-10Twój Anioł zakłada obóz warowny wokół bojących się Ciebie i niesie im ocalenie.
Chcę skosztować i zobaczyć, jak dobry jesteś, szczęśliwy jest człowiek, który się do Ciebie ucieka.
Chcę się bać Ciebie - Panie, gdyż bogobojni nie doświadczają biedy.
Ps 68:6-7Ty jesteś Ojcem dla sierot i dla wdów opiekunem w swym świętym mieszkaniu.
To Ty przygotowujesz dom dla opuszczonych, a jeńców prowadzisz ku pomyślności; na ziemi zeschłej zostają tylko oporni.
Ps 86:5Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia, pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wj 33:18-19Ty ukażesz mi swój majestat i ogłosisz przede mną Swoje imię, gdyż Ty wyświadczasz łaskę, komu chcesz, i miłosierdzie, komu Ci się podoba.
Wj 34:6-7Ty jesteś Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia.
Doskonały i CzystyJk 1:17Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ciebie - Ojca świateł, u Ciebie nie ma przemiany ani cienia zmienności.
Ps 18:31Twoja Boże droga jest nieskalana, Twoje słowo w ogniu wypróbowane; Tyś tarczą dla wszystkich, którzy u Ciebie się chronią.
Ps 19:7-11Prawo Twoje doskonałe - krzepi ducha; świadectwo Twoje niezawodne - poucza prostaczka; nakazy Twoje słuszne - radują serce; przykazanie Twoje jaśnieje i oświeca oczy; bojaźń Twoje szczera, trwająca na wieki; sądy Twoje prawdziwe, wszystkie razem są słuszne.
Cenniejsze niż złoto, niż złoto najczystsze, a słodsze od miodu płynącego z plastra.
DostępnyJk 4:8Chcę przystąpić bliżej do Ciebie, żebyś Ty zbliżył się do mnie.
Ps 46:1Ty jesteś dla nas ucieczką i mocą: łatwo znaleźć u Ciebie pomoc w trudnościach.
Kochający i troszczący sięPs 103:4Ty życie moje wybawiasz od zguby, Ty wieńczysz mnie łaską i zmiłowaniem,
Ps 103:8-17Miłosierny jesteś i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny.
Nie wiedziesz sporu do końca i nie płoniesz gniewem na wieki.
Nie postępujesz z nami według naszych grzechów ani według win naszych nam nie odpłacasz.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak można jest Twoja łaskawość dla tych, co się Ciebie boją.
Jak jest odległy wschód od zachodu, tak daleko odsuwasz od nas nasze występki.
Jak się lituje ojciec nad synami, tak Ty się litujesz nad tymi, co się Ciebie boją.
Wiesz, z czego jesteśmy utworzeni, pamiętasz, że jesteśmy prochem.
Dni człowieka są jak trawa; kwitnie jak kwiat na polu: ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma, i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje.
A łaskawość Twoja na wieki wobec Twoich czcicieli, a Twoja sprawiedliwość nad synami synów.
Ps 111:4-5Ty jesteś miłosierny i łaskawy.
Dajesz pokarm tym, którzy się Ciebie boją; pamiętać będziesz wiecznie o swoim przymierzu.
Ps 119:156Liczne są Twe zmiłowania, o Panie, obdarz mnie życiem według Twych wyroków!
Ps 145:14-16Ty podtrzymujesz wszystkich, którzy padają, i podnosisz wszystkich zgnębionych.
Oczy wszystkich oczekują Ciebie, Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie.
Ty otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, nasycasz do woli.
Ps 145:17-20Ty jesteś sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Ty jesteś blisko wszystkich, którzy Ciebie wzywają, wszystkich wzywających Cię szczerze.
Spełniasz wolę tych, którzy się Ciebie boją, słyszysz ich wołanie i przychodzisz im z pomocą.
Ty strzeżesz wszystkich, którzy Ciebie miłują, a wytępisz wszystkich występnych.
Ps 145:8-9Ty jesteś łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Ty jesteś dobry dla wszystkich i Twoje miłosierdzie ogarnia wszystkie Twoje dzieła.
Ps 25:10Wszystkie ścieżki Twoje - to łaskawość i wierność dla tych, co strzegą przymierza i Twoich przykazań.
Ps 31:21Ukrywasz nas pod osłoną Twojej obecności od spisku mężów, w swoim namiocie nas kryjesz przed sporem języków.
Ps 33:5Ty miłujesz prawo i sprawiedliwość: ziemia jest pełna Twojej łaskawości.
Ps 34:19Ty jesteś blisko skruszonych w sercu i wybawiasz złamanych na duchu.
Ps 36:7-9Twoja sprawiedliwość - jak najwyższe góry; Twoje wyroki - jak Wielka Otchłań: Ty, niesiesz ocalenie ludziom i zwierzętom.
Jak cenna jest Twoja łaska, synowie ludzcy przychodzą do Ciebie, chronią się w cieniu Twych skrzydeł: sycą się tłuszczem Twojego domu, poisz ich potokiem Twoich rozkoszy.
Ps 66:20Błogosławiony jesteś Ty, który nie odpychasz mej prośby i nie odejmujesz mi swojej łaskawości.
Ps 68:20Bądź błogosławiony Panie przez wszystkie dni:Ty dźwigasz nasze ciężary - jesteś naszym zbawieniem.
Ps 94:18-19A kiedy myślę: Moja noga się chwieje, wtedy mnie wspiera Twoja łaska, Panie!
Gdy się w moim sercu mnożą niepokoje, Twoje pociechy mnie orzeźwiają.
ŁaskawyPs 103:8Miłosierny jesteś i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny.
Ps 111:4Ty zapewniłeś pamięć swym cudom; jesteś miłosierny i łaskawy.
Ps 116:5Ty jesteś łaskawy, sprawiedliwy i miłosierny.
Ps 145:8Ty jesteś łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Ps 145:17Ty jesteś sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Mocny i potężnyDn 6:27-28Ty jesteś Bogiem żyjącym i trwającym na wieki.
Ty ratujesz i uwalniasz, dokonujesz znaków i cudów na niebie i na ziemi.
J 14:12-14Ty powiedziałeś, że kto w Ciebie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ty dokonywałeś, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ty poszedłeś do Ojca.
I o cokolwiek prosić będziemy w imię Twoje, to uczynisz, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu.
O cokolwiek prosić będziemy w imię Twoje, to spełnisz.
Jr 32:17Ach, Panie Boże, oto stworzyłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i wyciągniętym ramieniem. Żadna rzecz nie jest niemożliwa dla Ciebie.
Mt 19:26Dla Ciebie wszystko jest możliwe.
Ps 77:13-15Rozmyślam o wszystkich Twych dziełach i czyny Twoje rozważam.
Boże, Twoja droga jest święta: który bóg dorówna wielkością naszemu Bogu?
Ty jesteś Bogiem działającym cuda, objawiłeś ludom swą potęgę.
Pełen chwały i majestatuAp 21:23I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo Twoja chwała je oświetliła, a jego lampą będzie Baranek.
Iz 24:23Księżyc się zarumieni, słońce się zawstydzi, bo zakrólujesz Ty, Panie Zastępów na górze Syjon i w Jeruzalem: wobec swych starców będziesz uwielbiony.
Iz 60:19-20Już słońca mieć nie będziemy w dzień jako światła, ani jasność księżyca nie zaświeci nam, lecz Ty Panie będziesz naszą wieczną światłością i Ty Boże - naszą ozdobą.
Nasze słońce nie zajdzie już więcej i księżyc nasz się nie zaćmi, bo Ty Panie będziesz nam światłością wieczną i skończą się dni naszej żałoby.
Ps 102:12Ty, o Panie, na wieki zasiadasz na tronie, a imię Twoje trwa przez wszystkie pokolenia.
Ps 104:24Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! Ty wszystko mądrze uczyniłeś: ziemia jest pełna Twych stworzeń.
Ps 145:10-13Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi niech Cię błogosławią!
Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę, aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. Pan jest wierny we wszystkich swych słowach i we wszystkich swoich dziełach święty.
Ps 145:3Wielki jesteś Panie i godzien wielkiej chwały, a wielkość Twoja niezgłębiona.
Ps 19:2-3Niebiosa głoszą Twoją chwałę, dzieło rąk Twoich nieboskłon obwieszcza. Dzień dniowi głosi opowieść, a noc nocy przekazuje wiadomość.
Ps 29:9Twój głos zgina dęby, ogałaca lasy: a w Twoim pałacu wszystko woła: Chwała!
Ps 72:11I oddadzą Ci pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą Ci służyły.
Ps 8:1O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
Ps 84:11Ty jesteś słońcem i tarczą: Ty hojnie darzysz łaską i chwałą, nie odmawiasz dobrodziejstw postępującym nienagannie.
Ps 86:8-10Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani czegoś takiego jak Twoje dzieło.
Przyjdą wszystkie ludy, które stworzyłeś, i Tobie, Panie, pokłon oddadzą, i będą sławiły Twe imię.
Boś Ty jest wielki i działasz cuda: tylko Ty jesteś Bogiem.
Ps 93:1-2Ty Panie królujesz, oblekłeś się w majestat, Ty przywdziałeś potęgę i nią się przepasałeś: tak utwierdziłeś świat, że się nie zachwieje. Twój tron niewzruszony od wieczności, Ty jesteś od wieków, o Boże.
Ps 96:6Przed Tobą kroczą majestat i piękno, potęga i jasność w Twoim przybytku.
Ps 98:7-9Niech rzeki klaszczą w dłonie, niech góry razem wołają radośnie przed Twoim obliczem Panie, bo nadchodzisz, bo nadchodzisz sądzić ziemię. Ty będziesz sądził świat sprawiedliwie i według słuszności - ludy.
Ps 99: 1-2Ty Panie królujesz: drżą narody; zasiadasz na cherubach: a ziemia się trzęsie.
Wielki jesteś Panie na Syjonie i wyniesiony ponad wszystkie ludy.
PięknyIz 4:2Twoja Odrośl, stanie się ozdobą i chwałą, a owoc ziemi przepychem i krasą dla ocalałych z Izraela.
Iz 9:6Wielkie będzie Twoje panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Twoim królestwem, które Tyś utwierdził i umocnił prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Twoja zazdrosna miłość Panie Zastępów tego dokona.
Ps 119:96Zobaczyłem, że wszelka doskonałość ma granice: Twoje przykazanie sięga bardzo daleko.
Ps 45:3Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich, wdzięk rozlał się na twoich wargach: przeto pobłogosławił tobie Bóg na wieki.
Ps 76:4Jesteś pełen światła - potężniejszy niż góry odwieczne.
PokornyFlp 2:6-8Bo Ty, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystałeś ze sposobności, aby na równi być z Bogiem,
lecz ogołociłeś samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżyłeś samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej.
Mt 11:28-30Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.
Ps 113:2-6Niech imię Twoje będzie błogosławione odtąd i aż na wieki!
Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Twoje Panie będzie pochwalone!
Tyś jest wywyższony ponad wszystkie ludy, Twoja chwała sięga ponad niebiosa.
Któż jak nasz Ty - Panie Boże, co siedzibę masz w górze, co w dół spoglądasz na niebo i na ziemię?
Za 9:9Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny - jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy.
PotężnyNa 1:5Przed Tobą drżą góry i pagórki się rozpływają; a ziemia trzęsie się od Twoim oblicza - i ląd, i wszyscy jego mieszkańcy.
Ps 2:9Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i jak naczynie garncarza ich pokruszysz.
Ps 33:6-12Przez słowo Twoje powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Twoich.
Ty gromadzisz wody morskie jak w worze: oceany umieszczasz w zbiornikach.
Niech cała ziemia boi się Ciebie i niech się Ciebie lękają wszyscy mieszkańcy świata!
Boś Ty przemówił, a wszystko powstało; Tyś rozkazał, a zaczęło istnieć.
Ty udaremniasz zamiary narodów; wniwecz obracasz zamysły ludów.
Zamiar Twój trwa na wieki; zamysły Twego serca - poprzez pokolenia.
Szczęśliwy lud, którego Bogiem jesteś - naród, który wybrałeś na dziedzictwo dla siebie.
Ps 44:2-3Boże, słyszeliśmy na własne uszy: ojcowie nasi nam opowiedzieli o czynie, którego za ich dni dokonałeś, za dni starożytnych. Ty własną ręką wygnałeś pogan, a ich zasadziłeś, starłeś narody, a im dałeś przestrzeń.
Ps 74:15-17Ty otworzyłeś źródła i strumienie; Ty wysuszyłeś rzeki stale płynące.
Twoim jest dzień i noc jest Twoja; Ty światło i słońce utwierdziłeś.
Ty ustanowiłeś wszystkie granice ziemi; Ty utworzyłeś lato i zimę.
Ps 97:1-6Ty królujesz: wesel się, ziemio, radujcie się, mnogie wyspy!
Obłok i ciemność wokoło Ciebie, sprawiedliwość i prawo podstawą Twego tronu.
Ogień idzie przed Twoim obliczem i pożera dokoła Twoich nieprzyjaciół.
Twoje błyskawice świat rozświecają, a ziemia patrzy i drży.
Góry topnieją jak wosk przed Twoim obliczem, przed obliczem Władcy wszystkiej ziemi.
Niebiosa głoszą Twoją sprawiedliwość, a wszystkie ludy widzą Twoją chwałę.
Sprawiedliwy i PrawyPs 145:17Ty Panie jesteś sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Ps 36:6Łaskawość Twoja, Panie, dosięga nieba, a Twoja wierność samych obłoków.
Ps 45:7Tron Twój, o Boże, trwa wiecznie, berło Twego królestwa - berło sprawiedliwe.
Ps 71:19Sprawiedliwość Twa, Boże, sięgająca wysoko, którą tak wielkich dzieł dokonałeś: o Boże, któż jest równy Tobie?
Ps 75:2-3Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy, wzywamy Twego imienia, opowiadamy Twe cuda.
Gdy Ty naznaczysz porę, odbędziesz sąd sprawiedliwy.
Ps 9:4-5Bo wrogowie moi się cofają, padają, giną sprzed Twego oblicza.
Boś Ty przeprowadził mój sąd i wyrok, zasiadając na tronie - Sędzio sprawiedliwy.
Ps 9:8-9A Pan zasiada na wieki, swój tron ustawia, by sądzić. Sam będzie sądził świat sprawiedliwie, wyda narodom bezstronny wyrok.
Ps 96:10Ty Panie jesteś królem. Umocniłeś świat, by się nie poruszył: ze słusznością wymierzasz ludom sprawiedliwość.
Ps 96:13Ty Panie nadchodzisz, nadchodzisz, aby sądzić ziemię. Ty będziesz sądził świat sprawiedliwie, z wiernością swą - narody.
Ps 97:2Obłok i ciemność wokoło Ciebie, sprawiedliwość i prawo podstawą Twego tronu.
Pwt 32:3-4Głosić chcę imię Twoje Panie: uznajcie wielkość Boga naszego; Ty Skała, dzieło Twoje doskonałe, bo wszystkie drogi Twoje są słuszne; Tyś Bogiem wiernym, a nie zwodniczym, Tyś sprawiedliwy i prawy.
SzczęśliwyHbr 1:9Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, Boże, Bóg Twój olejkiem radości bardziej niż Twych towarzyszy.
Hbr 12:2Patrzę na Ciebie Jezu, który nam w wierze przewodzisz i ją wydoskonalasz. Ty to zamiast radości, którą Ci obiecywano, przecierpiałeś krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadłeś po prawicy tronu Boga.
J 15:11To wszystko nam powiedziałeś, aby radość Twoja w nas była i aby radość nasza była pełna.
Ps 45:8Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nieprawość, dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie olejkiem radości hojniej niż równych ci losem.
Widzący i troszczący się2 Krn 16:9Albowiem oczy Twoje obiegają całą ziemię, by wspierać tych, którzy mają wobec Ciebie serce szczere.
Hbr 4:13Nie ma stworzenia, które by było przed Tobą niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed Twoimi oczami i Tobie musimy zdać rachunek.
Ps 115:12-13Ty o nas pamiętasz: błogosław nam; błogosław domowi Izraela, błogosław domowi Aarona; błogosław bojącym się Ciebie, zarówno małym jak i wielkim!
Ps 139:1-10Panie, przenikasz i znasz mnie, Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły, widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci znane. Choć jeszcze nie ma słowa na języku: Ty, Panie, już znasz je w całości.
Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie swą rękę.
Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza, zbyt wzniosła: nie mogę jej pojąć.
Gdzież się oddalę przed Twoim duchem? Gdzie ucieknę od Twego oblicza?
Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś; jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę.
Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki, zamieszkał na krańcu morza: tam również Twa ręka będzie mnie wiodła i podtrzyma mię Twoja prawica.
Ps 33:13-15Ty Panie patrzysz z nieba, widzisz wszystkich synów ludzkich. Spoglądasz z miejsca, gdzie przebywasz, na wszystkich mieszkańców ziemi: Ty, który ukształtowałeś każdemu z nas serce, Ty, który zważasz na wszystkie nasze czyny.
Ps 33:18Oto oczy Twoje nad tymi, którzy się Ciebie boją, nad tymi, co ufają Twojej łasce,
Ps 34:16Oczy Twoje zwrócone są ku sprawiedliwym, a Twoje uszy na ich wołanie.
Ps 38:10Wszelkie me pragnienie i moje wzdychanie nie jest przed Tobą ukryte.
Ps 56:9Ty zapisałeś moje życie tułacze i Ty przechowałeś łzy moje w swoim bukłaku: czyż nie są spisane w Twej księdze?
Władca wszystkiegoDn 2:19-23Niech będzie błogosławione imię Twoje przez wszystkie wieki wieków! Bo mądrość i moc są Twoim przymiotem. Ty to zmieniasz okresy i czasy, usuwasz królów i ustanawiasz królów, udzielasz mędrcom mądrości, a wiedzy rozumnym.
Ty odsłaniasz to, co niezgłębione i ukryte, i znasz to, co spowite w ciemność, a światłość mieszka u Ciebie. Ciebie, Boże moich przodków, uwielbiam i sławię. Bo udzieliłeś mi mądrości i mocy, wyjawiłeś mi to, o co Cię błagaliśmy, sprawę królewską nam oznajmiłeś.
Dn 4:34Ja, wychwalam teraz, wywyższam i wysławiam Ciebie - Króla Nieba. Bo wszystkie Twoje dzieła są prawdą, a drogi Twoje sprawiedliwością, tych zaś, co postępują pysznie, możesz poniżyć.
Dn 5:21Uznaję Boże, że Ty - Najwyższy Bóg - panujesz nad królestwem ludzi i że kogo chcesz, ustanawiasz.
Dn 6:27Ty jesteś Bogiem żyjącym i trwającym na wieki.
Ef 1:20-23Ty Ojcze, wskrzesiłeś Jezusa z martwych i posadziłeś po swojej prawicy na wyżynach niebieskich,ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.
I wszystko poddałeś pod Jego stopy, a Jego samego ustanowiłeś nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.
Flp 2:9-11Dlatego też Boże wywyższyłeś Jezusa nad wszystko i darowałeś Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku Twojej chwale Ojcze.
Kol 2:15Po rozbrojeniu Zwierzchności i Władz, jawnie wystawiłeś na widowisko, powiódłszy je dzięki Jezusowi w triumfie.
Lb 14:21Na moje życie - mówi Pan - napełni się Moją chwałą cała ziemia.
Mt 28:18Tobie Jezu dana jest wszelka władza w niebie i na ziemi.
Ps 115:2-3Czemu mają mówić poganie: A gdzież jest nasz Bóg? Nasz Bóg jest w niebie; czyni wszystko, co zechce.
Ps 135:6Cokolwiek Tobie się spodoba, to uczynisz na niebie i na ziemi, na morzu i we wszystkich głębinach.
Ps 2:8Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi.
Ps 24:1Do Ciebie należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy.
Ps 74:16-17Twoim jest dzień i noc jest Twoja; Ty światło i słońce utwierdziłeś. Ty ustanowiłeś wszystkie granice ziemi; Ty utworzyłeś lato i zimę.
Ps 75:2-3Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy, wzywamy Twego imienia, opowiadamy Twe cuda.
Gdy Ty naznaczysz porę, odbędziesz sąd sprawiedliwy.
WspaniałomyślnyPs 130:3-4Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Cię otaczano bojaźnią.
Ps 138:5-6Będą opiewać drogi Twoje: Prawdziwie, chwała Twoja jest wielka.
Prawdziwie, Ty jesteś wzniosły i patrzysz łaskawie na pokornego, pyszałka zaś dostrzegasz z daleka.
Ps 18:35Ty ćwiczysz moje ręce do bitwy, a ramiona - do napinania spiżowego łuku.
Ps 5:7Zsyłasz zgubę na wszystkich, co mówią kłamliwie. Mężem krwawym i podstępnym brzydzisz się.
Ps 65:3Ty próśb wysłuchujesz. Do Ciebie przychodzi wszelki śmiertelnik.
Ps 8:3-8Sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, na przekór Twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.
Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy: owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada.
Ps 86:13Bo wielkie jest dla mnie Twoje miłosierdzie i życie moje wyrwałeś z głębin Szeolu.
Ps 99:8Panie, Boże nasz, Ty nas wysłuchujesz, jesteś dla nas Bogiem przebaczającym, ale bierzesz odwet za nasze występki.
Wszystkim we wszystkim1 Kor 15:28A gdy już wszystko zostanie Ci poddane, wtedy i sam zostaniesz poddany Temu, który Tobie poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
2 Tes 1:10W owym dniu, kiedy przyjdziesz, aby być uwielbionym w świętych swoich i okazać się godnym podziwu dla wszystkich, którzy uwierzyli, bo my daliśmy wiarę świadectwu świętych.
Ap 1:5-7Jezu Chryste, Świadku Wierny, Pierworodny umarłych i Władco królów ziemi. Tobie, który nas miłujesz i który przez swą krew uwolniłeś nas od naszych grzechów, i uczyniłeś nas królestwem - kapłanami Bogu i Ojcu swojemu, Tobie chwała i moc na wieki wieków! Amen. Oto nadchodzisz z obłokami, i ujrzy Cię wszelkie oko i wszyscy, którzy Cię przebili. I będą Cię opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen.
Ap 1:8Ty jesteś Alfa i Omega, Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący.
Ap 22:13Ty jesteś Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.
Ef 1:9-10Przez to, że nam oznajmiłeś tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Jezusie powziąłeś dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.
Mt 24:30-31Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Cię, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.
Poślesz swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Twoich wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.
Mt 26:64Tak, Ty jesteś Królem. Odtąd ujrzymy Cię - Synu Człowieczy - siedzącego po prawicy Wszechmocnego, i nadchodzącego na obłokach niebieskich.
Jaki jest Bóg? Kim dla mnie jest Bóg? Kim jesteśmy dla Boga Nasze serca dla Boga Modlitwa przebłagania
Wrocław24Fundacja24/7PolishStreetFundacja24/7PolishStreetdomino.wroc.plGoogle