Bądź pionierem

Cuda i znakiBądź pionieremSkryptySkryptySkryptyPL13Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL10/13/2021 10:36:38 AMTo materiały szkoleniowe dla dzieci w wieku 6-12.
Nauczania dotyczą podstaw wiary, które przekazane są w formie zrozumiałem dla dzieci w tym wieku.
Wieloletnie doświadczenie Lennego w prowadfzeniu dzieci przełożyło się na bardzo pomocne i praktyczne w prowadzeniu dzieci skrypty, które składają się z fragmentów Pisma Świętego i krótkich pytań w formie testów, które ułatwiają zapamiętanie tych fragmentów.

Słowo Boże ostatecznie ma największą moc przebicia się do serc ludzie i to niezależnie od ich wieku!
Warto zacytować tutaj jeszcze lubione powiedzienie Lennego: "Nie ma Ducha Świętego juniora"!
Okładka skryptuOkładka skryptu150200
 1. Lekcja 1: Bądź ofiarny
  1. Wersety Pisma Świętego
   1. Głos się rozlega: Drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. (Iz 40:3-4)
   2. A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. (Rz 12:1-2)
  2. Uzupełnij zdania
   1. Pionier lub Posłaniec lub Zwiastun to osoba lub rzecz, która
    kogoś lub coś, prekursor, osoba, lub rzecz która zjawia się z
    , aby ogłaszać, zapowiadać przybycie kogoś lub czegoś, w znaczeniu biblijnym. (Iz 40:3-4)
   2. Siedem elementów życia posłańca:
    1. : Łączenie się z Bogiem i wpływanie na zmiany w świecie
    2. : Przyjmowanie odpowiedniej postawy, aby otrzymać więcej od Boga
    3. : Gorliwe spełnianie dobrych czynów, które wywyższają Jezusa
    4. : Radość spotkania z mocą w dziedzinie finansów
    5. : Życie w zafascynowaniu przyjemnością kochania Boga
    6. : Podejmowanie inicjatywy służenia innym
    7. : Wierne dawanie świadectwa prawdzie
   3. Co to znaczy żyć ofiarnie? (Rz 12:1-2)
   4. A zatem
    , bracia (MOJE IMIĘ -
    ), przez
    Boże, abyście dali
    CIAŁA swoje na
    żywą,
    , Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej
    .
   5. Nie
    z tego świata, lecz
    przez odnawianie
    , abyście umieli rozpoznać, jaka jest
    : co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe.
 2. Lekcja 2: Postępuj sprawiedliwie
  1. Wersety Pisma Świętego
   1. Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre. I czego żąda Pan od ciebie, jeśli nie czynienia sprawiedliwości, umiłowania wierności i pokornego obcowania z Bogiem twoim? (Mi 6:8)
   2. Albowiem Ja, Pan, miłuję praworządność… (Iz 61:8)
   3. …Aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. (Tt 2:14)
   4. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. (Mt 22:37-39)
   5. …Abyście ogłaszali chwalebne dzieła… postępowanie wasze wśród pogan niech będzie dobre, aby przyglądając się [waszym] dobrym uczynkom, wychwalali Boga… (1 P 2:9-12)
   6. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego…Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? (Łk 18:7-8)
   7. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami - wyrocznia Pana. (Iz 55:8)
   8. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. (J 15:5)
  2. Uzupełnij zdania
   1. Stan naszego świata głośniej niż kiedykolwiek przedtem woła o wybawiciela, o kogoś, kto wszystko, co jest
    zamieni na
    .
   2. Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre. I czego żąda Pan od ciebie, jeśli nie
    i
    z Bogiem twoim? (Mi 6:8)
   3. Albowiem Ja, Pan, miłuję
    . (Iz 61:8)
   4. …aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie
    lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. (Tt 2:14)
   5. Uświadomienie sobie, jak bardzo jesteś kochany, jak cenny, wartościowy
    jesteś dla Boga to pierwszy krok w sprawiedliwym postępowaniu.
   6. Nasza motywacją do sprawiedliwego postępowania jest
   7. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ
    . (J 15:5)
 3. Lekcja 3: Bądź szczodry
  1. Wersety Pisma Świętego
   1. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie Mnie doświadczać w tym - mówi Pan Zastępów - czy wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na was błogosławieństwa w przeobfitej mierze. (Ml 3:10)
   2. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. (Łk 6:38)
   3. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. (Mt 6:3-4)
  2. Uzupełnij zdania
   1. Dawanie jest jedną z dróg do otrzymania
    od Pana.
   2. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy
    - mówi Pan Zastępów.
   3. Czy wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na was błogosławieństwa
    .
   4. , a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i
    wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.
   5. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu,
    .
   6. Jak możemy okazywać hojność?
    1. (dawanie 10% dla Pana)
    2. ludziom w potrzebie
    3. misjonarzy
    4. ciastkiem z młodszym rodzeństwem
 4. Lekcja 4: Prowadź święte życie
  1. Wersety Pisma Świętego
   1. …Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty. (1 P 1:16)
   2. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. Otóż my nie otrzymaliśmy ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania dobra, jakim Bóg nas obdarzył. (1 Kor 2:10-12)
   3. …lecz właśnie [nauczamy], jak zostało napisane: Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. (1 Kor 2:9)
   4. Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej prawicy. (Ps 16:11)
   5. Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. (J 14:15)
   6. Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał moje imię. (Ps 91:14)
   7. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. (Rz 6:11)
   8. …napełnieni plonem sprawiedliwości, który [przynosimy] przez Jezusa Chrystusa, na chwałę i cześć Boga. (Flp 1:11) Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom. (Rz 6:12)
  2. Uzupełnij zdania
   1. pozwala nam na doświadczenie wszystkich przyjemności, które ma dla nas Bóg.
   2. Musimy
    na czerpaniu radości z Bożych rzeczy.
   3. Zostaliśmy stworzeni z pragnieniem znajdowania
    (radości) w rzeczach. Przyjemności/radość, które daje nam Bóg są
    jakie sobie możemy wyobrazić.
   4. W Bożej obecności są przyjemności
    (Ps 16:11)
   5. Zostaliśmy stworzeni z pragnieniem bycia
    . Bycie zafascynowanym, oczarowanym Jezusem, spotykanie Go, wyposażają nas, abyśmy opierali się
   6. Musimy
    serca, aby były posłuszne Bogu.
   7. Fascynacja Jezusem i znajdowanie w Nim przyjemności pomaga nam nastawić serce, aby
    i abyśmy byli Mu posłuszni.
   8. Posłuszeństwo i miłość zaczynają się od
    .
   9. Musimy
    prawdę o tym, kim jesteśmy w Chrystusie,
    ciemności i
    Boga. Nasza
    jest w Chrystusie Jezusie.
   10. Musimy
    Szatanowi, grzechowi i wszystkiemu, co może nas doprowadzić do grzechu, abyśmy prowadzili święte życie.
   11. Musimy
    relację z Bogiem i pozwolić, aby nas używał do błogosławienia innych.
 5. Lekcja 5: Kochać Jezusa - wezwanie do kochania całym sercem
  1. Wersety Pisma Świętego
   1. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. (Mt 22:37-38)
   2. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich. (J 17:26)
   3. Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. (Ap 2:4)
   4. Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie. (Ps 91:14)
   5. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. (Łk 10:42)
  2. Uzupełnij zdania
   1. Miłość do Boga to
    priorytet dla Boga. Jezus nazwał to pierwszym przykazaniem a nie pierwszą opcją.
   2. Bóg ma wszystko, a jednak szuka czegoś, co dla Niego jest ważne, na pierwszym miejscu. W tej prawdzie kryje się tajemnica, dlaczego istniejemy. On chce naszej dobrowolnej
    .
   3. Wielu szuka poznania Bożej woli. Jezus chce naszego
    a wszystko, co Bóg robi, przede wszystkim robi dla miłości.
   4. Chrześcijaństwo to trwające nieustannie spotkanie miłości z
    .
   5. Jezus modlił się, aby Jego lud był w sposób nadprzyrodzony uzdolniony do kochania Go miłością
    .
   6. Bóg nie patrzy na nas przez nasze osiągnięcia. Nasza duchowa
    jest w tym, że jesteśmy kochani przez Boga i kochamy Boga.
   7. Musimy podjąć stanowczą
    , że będziemy kochać Boga całym sercem.
   8. Musimy
    najlepszą cząstkę, jak Maria. Jezus powiedział, że jest to jak nagroda, która nigdy nie zostanie nam odebrana.